Aplicacions

Dosificació de producte

Conjunt d'aplicacions enfocades a administrar i controlar la formulació automàtica de diferents materies, sigui en estat sòlid, líquid o gasós, dins d'un procés productiu.
Els sistemes de dosificació automatitzats garanteixen l'estabilitat dels valors desitjats, ja que la lectura automàtica dels paràmetres a tenir en compte és constant i es produeix una immediata dosificació per corregir-los, en el cas que no fossin els adequats. També la seguretat en la seva manipulació i l'exactitud en les dosis necessàries.

Transport de matèries

Línies de transport de qualsevol tipus de producte / mercaderia, que permeten la seva distribució i gestió. Es poden donar solucions personalitzades segons les necessitats del sistema de producció, mitjançant la combinació de transportadors, canvis de sentit, empenyedors, etc.

Control de diferents indicadors

La implementació d’un sistema de mesura, control i supervisió de les diferents variables físiques i químiques que es presenten ens els processos industrials és vital per poder garantir la seguretat, la qualitat i l’eficiència del sistema productiu.
Magnituds físiques a controlar: temperatura, humitat, nivell, pressió, massa, volum, velocitat, pH, cabal, conductivitat, etc.


 

Plantes de tractament d'aigua

Sistemes d’automatització per plantes de tractament d’aigües, que involucren control directe del procés, instrumentació de camp i busos de comunicació de camp.
A partir de mesuraments de la planta, tals com fluxos, nivells, pH, concentració i/o dosificació d’algun component específic (p. ex. clor) es poden controlar les diferents etapes del procés com floculació, sedimentació, filtrat i descàrrega. Per fer-ho, el sistema de control comanda bombes, vàlvules, variadors de velocitat, etc.

Avís legal